Vores forenings love:

ASF logo
Kapitel 1: Foreningen
§1   Foreningens navn er Århus Sportsfisker Forening med hjemsted i Århus. Foreningen er en sammenslutning af Århus Sportsfisker Forening - ÅSF af 04.11.26, og Sportsfiskeren Århus - SFÅ af 20.11.33, og er dannet den 23. november 1993.
§2   Foreningens formål er:
At skaffe medlemmerne det bedst mulige grundlag for udøvelsen af sportsfiskeri, i såvel ferskvand som saltvand.
  stk.2 At højne interessen og forståelsen for udøvelse af sportsfiskeri, såvel udadtil som indadtil ved at skabe en aktiv og udadvendt forening.
§3   Foreningen kan opløses på den ordinære generalforsamling hvis 2/3 dele af de fremmødte stemmer herfor, eller ved simpel stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
  stk.2 I tilfælde af opløsning beslutter generalforsamling forvaltning af evt. formue.
ASF logo
Kapitel 2: Bestyrelsen og dennes arbejde
§4   Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Der bør dog være mindst 7 bestyrelsesmedlemmer.
  stk.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær samt evt. udvalgsposter.
  stk.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at fastlægge retningslinier og regler i særskilte tillæg til lovene for udvalgsarbejde, afholdelse af arrangementer, samt andre specielle opgaver herunder evt. pokaluddeling, udnævnelse af specielle fiskerikontrollanter m.v.
  stk.4 Formanden forestår den daglige ledelse og repræsentation af foreningen i overensstemmelse med lovene.
  stk.5 I tilfælde af uenighed i bestyrelsen omkring beslutninger afgøres spørgsmål ved afstemning med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  stk.6 Bestyrelsen er forpligtet til at føre en forhandlingsprotokol over bestyrelsens arbejde.
  stk.7 Bestyrelsen råder over, og er forpligtet til at opbevare foreningens midler på betryggende vis.
  stk.8 Bestyrelsen er ansvarlig for førelse af medlemsliste og evt. venteliste.
§5   Bestyrelsen fastlægger i et særligt tillæg til lovene regler for særlige fredningstider, mindstemål og fiskemetoder.
  stk.2 Bestyrelsen fastsætter indbetalingsfristen for kontingenter.
  stk.3 Bestyrelsen fastsætter regler for og anvendelse af gæstekort og dagkort’.
  stk.4 Offentliggørelsen af nye love og bestemmelser skal ske via foreningens medlemsblad og/eller hjemmeside.
§6   Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som overtræder foreningens love og bestemmelser.
§7   Bestyrelsen kan ekstraordinært - og midlertidigt - tillade en overskridelse af det på generalforsamlingen fastlagte maksimale medlemstal. En sådan beslutning skal fremlægges - og godkendes - på næste ordinære generalforsamling.
§8   Bestyrelsen er ansvarlig for udgivelse af medlemsinformation evt. i form af medlemsblad, som udkommer efter behov.
§9   Formand, kasserer og sekretær er kontingentfrie overfor foreningen, men skal dog betale evt. andre gebyrer og kontingenter, som normalt opkræves i forbindelse med foreningenskontingentet.
ASF logo
Kapitel 3: Medlemmernes rettigheder og pligter
§10   Som medlem kan optages enhver uberygtet sportsfisker, som er fyldt 15 år.
  stk.2 Medlemssæsonen følger kalenderåret.
  stk.3 I forbindelse med indmeldelse betales de fastsatte kontingenter og gebyrer.
  stk.4 I tilfælde af venteliste optages nye medlemmer i ventelistens rækkefølge.
§11   Foreningen har følgende medlemskategorier:
 • Juniorer i alderen 15 - 18 år.
 • Seniorer i alderen 19 - 66 år.
 • Folkepensionister i alderen 67 - >.
 • Familiemedlemsskab, også kaldet husstandsmedlemsskab.
 • Æresmedlemmer (indstilles til generalforsamlingen).
§12   Udmeldelse skal ske til kasseren senest den 15. november.
  stk.2 Hvis indbetalingsfristen for kontingenter og/eller øvrige gebyrer overskrides betragtes medlemmet automatisk som udmeldt. Evt. allerede indbetalte beløb refunderes ikke.
  stk.3 Hvis et medlem er blevet ekskluderet af bestyrelsen jf. § 6, kan eksklusionen ankes på den næstfølgende ordinære generalforsamling. hvor den afgøres ved simpelt stemmeflertal.
§13   Medlemmer må kun fiske forsynet med gyldigt medlemskort.
  stk.2 Gæster må kun fiske forsynet med gyldigt gæstekort, og i følge med et medlem.
  stk.3 Medlemmer har ret - og pligt - til at forlange forevisning af gyldig fiskehjemmel, mod at de fremviser deres gyldige medlemskort.
  stk.4 Gyldig fiskehjemmel skal fremvises på forlangende af et andet medlem, lodsejere og offentlige myndigheder.
§14   Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
§15   Børn under 15 år må fiske gratis, når de er i følge med medlemmet.
§16   Medlemmer og gæster er nøje forpligtet til at følge lovene med tilhørende bestemmelser, samt de offentligt fastsatte love og bestemmelser.
§17   Parkering må kun ske på de hertil godkendte arealer.
  stk.2 Campering m.v. må kun ske, enten på godkendte områder, eller i følge aftale med ejeren.
  stk.3 Færdsel skal ske hensynsfuldt og ad evt. anviste stier.
§18   Medlemmerne har pligt til at påse, samt foretage indberetning til bestyrelsen - og om nødvendigt til offentlige myndigheder - om overtrædelse af love og bestemmelser samt offentlige love og bestemmelser.
ASF logo
Kapitel 4: Generalforsamlingen
§19   Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i oktober eller november måned.
  stk.2 Der indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden samt vedlagt oversigt over indkomne forslag. Indkaldelsen sker via foreningens medlemsblad og/eller hjemmeside.
  stk.3 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal - skriftligt - tilstilles formanden senest 1. september.
  stk.4 På den ordinære generalforsamling behandles bl.a. følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Økonomi
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand (ulige år)
 6. Valg af kasserer (lige år)
 7. Valg af øvrige bestyrelsemedlemmer
 8. Evt.
  stk.5 Alle forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal, bortset fra det i § 3, stk.1 nævnte vedrørende foreningens opløsning.
  stk.6 Hvert fremmødt medlemsskab har 1 stemme. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem ønsker det.
  stk.7 Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for de i § 11 nævnte medlemskategorier, indmeldelsesgebyrer, medlemstal m.v.
  stk.8 Generalforsamlingen vælger formand, kasserer samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen i de ulige år.

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen i de lige år. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem m.v. afgår efter 1 år foretages nyvalg for 1 år, således at ovennævnte rækkefølge opretholdes.
  stk.9 Desuden vælges der hvert år en revisor samt en suppleant for denne.
  stk.10 Generalforsamlingen kan - efter indstilling fra bestyrelsen - udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
§20   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen skønner det fornødent, eller hvis 1/6 del af medlemsskaberne skriftligt fremsender begæring herom til formanden.
  stk.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, at den er begæret jvf. stk.1.
  stk.3 Indkaldelse og afholdelse sker efter retningslinierne i § 19, stk.2.
ASF logo
Kapitel 5: Regnskab og kontingent
§21   Foreningens regnskabsår løber fra den 1.9 til den 31.8.
§22   Det reviderede regnskab med revisorens påtegning fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
  stk.2 På generalforsamlingen fremlægges budget for mindst ét regnskabsår frem i tiden.
§23   Foreningens regnskab skal føres og aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.
§24   Salg af gæstekort varetages af bestyrelsen og/eller en eller flere repræsentanter udpeget af denne.
   

Revisions historie: Som vedtaget på generalforsamling 23.november 1993, 4. november 2009, samt 5. november 2012Kommentarer om denne side kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Login